Úvod / Místní poplatky

Místní poplatky

Jak a kdy platit místní poplatky za rok 2023 v obci Javorek

 

Místní poplatek za psa, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: poplatek za odpad, místní poplatek za stočné a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je možné platit následujícím způsobem:

 

  • Převodem nebo složením na účet obce Javorek.

Číslo účtu  1624765399/0800 , variabilní symbol - číslo              popisné.

 

  • V hotovosti na obecní po dohodě se starostou obce Miroslavem Škapou, nebo místostarostkou Martinou Jirčíkovou.

 

 

 

Místní poplatek za psa

Platí držitel psa (Obecně závazná vyhláška obce Javorek č.1/2020)

Poplatek je stanoven ve výši 100Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa téhož majitele činí poplatek 200kč. Splatnost poplatku je stanovena do 30. 9. 2023.

 

 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství - odpady

(obecné závazná vyhláška obce Javorek č.2/2021)

Sazba poplatku pro rok 2022 je stanovena ve výši 450kč za každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, platí poplatek ve výši odpovídajícímu za jednu fyzickou osobu tj. 450kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2023

 

 

 

 

Platba za stočné

(usnesení ZO č.1/7/2013 ze dne 7.6.2013)

Je pro rok 2022 stanoven na výši 880Kč za jednu osobu, která má v obci trvalý pobyt a připojená na ČOV.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci s připojením na ČOV platí poplatek ve výši 1800Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 15. 3. 2023. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1500kč, je možno poplatek zaplatiti ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti 15. 3. a 15. 9.2023.

 

 

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.

(Obecně závazná vyhláška obce Javorek č.3/2020)

Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 15 Kč. Bližší informace pro ubytovatele na obecním úřadu.

 

 

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. (§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích)

2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. (§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích)

 

Obecní úřad upozorňuje občany, že bude v roce 2023 důsledně dbát na dodržení termínu platby a vymáhat veškeré nezaplacené poplatky a platby.

 

Telefonní spojení:  724 135 453

e-mail: obec.javorek@email.cz

Dokumenty ke stažení

Místní poplatky